Le premier anglais
livre à enseigner
Toi même
Luxembourgeois

download

“Si vous avez décidé d’apprendre le luxembourgeois, je peux vous aider à y arriver.”

Table de traduction

A JO!ah oui!
A, Aenoeil
AACHThuit
AACHTEN, Aachtle huitième
AANGEL = FËSCHRUTT, Aangelencanne à pêche
AANGELKREEPCHEN, Aangelkreepercherhameçon
AARBECHT, Aarbechtentravail
AARBECHTER, Aarbechterouvrier
AARBECHTSKOLLEG, Aarbechtskollegencompagnon de travail
AARBECHTSMINISTÄRministère du Travail
AARBECHTSPLAZ, Aarbechtsplazenemploi
AARBECHTSZÄIT, Aarbechtszäitentemps de travail
AARM = AREMpauvre
AARM = AREM, Äermbras
AARMBANDAUER, Aarmbandauerenmontre­bracelet
AARMSÉILEGmisérable, pitoyable
AARMUTTpauvreté
AART A WEISmanière, façon
AART, Aartensorte, genre
AARTLECHgentil, mignon
AASCHT, Äschtbranche
AAXT, Aaxtenhache
ABAT­JOUR, Abat­jourenabat­jour
ABBERZUELmultitude
ABCalphabet
ABEE!eh bien!
ABEGRÄIFEN, e begräift aninclure
ABEZUELEN, e bezillt anverser, payer
ABIMÉIEREN, en abiméiertabîmer
ABLÉCK, Abléckermoment, instant
ABRËLLavril
ABROCH, Abréchcambriolage
ABSCHEILECHabominable, affreux
ABSICHTLECHexprès, avec intention
ABSOLUTTabsolu, absolument
ABSURDabsurde
ACCENT, Accentenaccent
ACCIDENT, Accidenteraccident
ACCORD, D’ACCORDd’ accord
ACCOUCHÉIEREN, si accouchéiertaccoucher
ACCOUCHEMENT, Accouchementeraccouchement
ACCROC, Accrocenaccroc, obstacle
ACHTERBUNN, Achterbunnenmontagnes russes
ACHZEG = UECHZEGquatre­vingts
ACTEUR = SCHAUSPILLER, Acteurenacteur
ÄDDI!salut!
ADJEKTIV, Adjektivenadjectif
ADLER, Adleraigle
ADOPTÉIEREN, en adoptéiertadopter
ADRESS, Adressenadresse
ADRESSÉIEREN, en adresséiertadresser
AENDECKEL, Aendeckelenpaupière
AENDOKTER, Aendokterenoculiste
ÄERDterre
ÄERDBIER, Äerdbierfraise
ÄERDBIEWEN, Äerdbiewenséisme
ÄERDEGactif
ÄERT (n.)votre
AF, Afensinge
AFEN, en aaftregarder bouche bée
AFFÄR, Affärenaffaire
AFFEKOT, Affekotenavocat
AFFERoffrande
AFFER, Affervictime
AFFEREN, en affertoffrir
AFFERSTACK, Afferstäcktronc d’église
AFFINITÉIT, Affinitéitenaffinité
AFFISCH = PLAKAT, Affischenaffiche
AFFISCHÉIEREN, en affischéiertafficher
AGANK, Agängentrée
AGEBILTprétentieux
AGEBILTEN, Agebiltprétentieux
AGEBUERENEN, Agebuerennatif, indigène, autochtone
AGENDA, Agendaenagenda
AGESTOEN, e gesteet anavouer
AGOEN, e geet anentrer
AGOEN, et geet anrétrécir
AGRÉABELagréable
ÄHNLECHanalogue, semblable
ÄISglace (eau)
ÄISBIER, Äisbierenours polaire
ÄISKALglacial
ÄISSCHONGFUERENpatinage sur glace
AJUSTÉIEREN, en ajustéiertajuster
AKAF, Akeefachat
AKAFEN, e keeft an, Dir kaaft anacheter
AKAFSKUERF, Akafskierfsac à provisions
AKAFSWEENCHEN, Akafsweenerchercaddie
AKAUL, Akaulennuque
AKLAMMEN, e klëmmt anmonter dans
AKLEMMEN, e klemmt ancoincer
AKROBAT, Akrobatenacrobate
AKT, Aktenacte
AKTIOUN, Aktiounenaction
AKTIVactif
AKTIVITÉIT, Aktivitéitenactivité
AKTUELLactuel
ALvieux
ALancien
AL GINN, e gëtt alvieillir
AL SINN, en ass alêtre âgé
ALÄERTmatinal, réveillé, vif
ALARMalarme
ALBUM, Albumenalbum
ALEN, Alvieillard
ALG, Algenalgue
ALIICHTEN, et liicht mer anparaître évident, être clair
ALIICHTEN, et liicht mer anévidemment
ALKOHOLalcool
ALLchaque, tous
ALLEBÉIDles deux
ALLEGUERtous
ALLERHELLGENla Toussaint
ALLERLEEdivers, toutes sortes
ALLERSÉILENJour des Morts
ALLEStout
ALLES AN ALLEMen total, somme toute
ALLGEMENGen général
ALLO!allô!
ALMOUDESCH = DÉMODÉIERTdémodé
ALScomme
ALSOdonc
ALSTAD, Alstiedvieille ville
ALT ESOU!cahin­caha, comme­ci, comme­ça!
ALTERâge
ALTERTUMAntiquité
ALUEDEN, e luet aninviter
AM = AN DEMdans le
AMAACHEN = AMAN, e mécht anmettre en conserve
AMAACHGLAS, Amaachglieserbocal à conserves
AMASS = VËLLEGabondamment
AMATEUR, Amateurenamateur
AMBASSAD, Ambassadenambassade
AMBASSADEUR, Ambassadeurenambassadeur
AMBULANZ, Ambulanzenambulance
AMENT = MOMENT, Amentermoment
AMERIKAAmérique
AMËSCHEN, e mëscht sech anse mêler de
AMESÉIEREN, en ameséiert sechs’ amuser
AMGAANGen train de
AMGAANG SINN, en ass amgaangêtre en train de
AMORTISÉIEREN, en amortiséiertamortir
AMORTISSEUR, Amortisseurenamortisseur
AMPLAZau lieu de
AMPULL = BIR, Ampullenampoule électrique
AMPULL, Ampullenampoule
AMSTAND SINN = KAPABEL SINN, en ass amstandêtre capable de
AMUSANTamusant
AMUSEMENT, Amusementeramusement
ANet
ANà, dans, en
AN ESOU WEIDERainsi de suite
ANANAS, Ananasananas
ANERd’autres
ANEREN, anerl’autre
ANESCHTautrement
ANESCHT GINN, e gëtt aneschtchanger
ANGINE, Anginnenangine
ANGSCHT, Ängschtenpeur, angoisse
ÄNGSCHTLECHpeureux, anxieux
ANIMATEUR, Animateurenanimateur
ANIMÉIEREN, en animéiertanimer
ANKER, Ankerenancre
ÄNNEREN, en ännertchanger, modifier
ÄNNERUNG, Ännerungenchangement
ANNIICHTER = ENNIICHTERà jeun
ANNIICHTER SINN, en ass anniichterêtre à jeun
ANNONCE, Annoncenannonce
ANNONCÉIEREN, en annoncéiertannoncer
ANNULÉIEREN, en annuléiertannuler
ANORAK = WINDJACK, Anorakenanorak
ANORMALanormal
ANTENN, Antennenantenne
ANTIVOL, Antivolenantivol
ANTRIICHTEREN, en triichtert an (fig.)inculquer
ÄNTWEREN, en äntwertrépondre
ÄNTWERT, Äntwertenréponse
ANZWOUSCHquelque part
ANZWOUSCH ANESCHTailleurs
APAARTparticulier
APAARTsurtout
APAKEN, e paakt an = e péckt anemballer
APAKEN, e paakt an = e péckt an (fig.)décamper
APDIKT, Apdiktenpharmacie
APDIKTER, Apdikterpharmacien
APEL, Äppelpomme
APERHOER, Aperhoersourcil
APPARAT, Apparatenappareil
APPARTEMENT, Appartementerappartement
ÄPPELBAM, Äppelbeempommier
ÄPPELJUS, Äppeljuenjus de pomme
APPETITappétit
APPETITLECHappétissant
APPLAUS = BEIFALLapplaudissements
APPROUVÉIEREN, en approuvéiertapprouver
APRIKOS, Aprikosenabricot
AQUARIUM, Aquariumenaquarium
ÄR (f.+pl.)votre, vos
ARABESCHarabe
ARAUMEN, e raumt anranger, ordonner
ARBITTER, Arbitterarbitre
ARCHITEKT, Architektenarchitecte
AREM = AARMpauvre
AREM = AARM, Ärembras
ÄREN (m.)votre
ARENNEN, e rennt anpercuter
ÄRER (Dativ)votre, de vous
ARIICHTEN, e riicht anaménager, équiper
ARMÉI, Arméienarmée
ARRIVÉE, Arrivéeënarrivée
ARTICHAUT, Artichautenartichaut
ARTIKEL, Artikelenarticle
ARTIST, Artistenartiste
ASAMMELEN, e sammelt anrassembler, ramasser
ÄSCHEBECHER = CENDRIER, Äschebechercendrier
ÄSCHENcendres
ÄSCHENTELLER =CENDRIER, Äschentellercendrier
ASCHLOEN, e schléit anenfoncer
ASCHLOFEN = ENTSCHLOFEN, e schléift anendormir
ASPÄREN, e späert anenfermer
ASPEKT, Aspekteraspect
ASPRO, Asproenaspirine
ASSOCIÉ, Associéenassocié
ASSURANCE, Assurancenassurance
ASSURÉIEREN, en assuréiertassurer
ASTELLEN, e stellt anengager
ASTRONAUT, Astronautencosmonaute
ATELIER, Atelierenatelier
ATHLET, Athletenathlète
ATTER, Atterenloutre
ATTRAKTIOUNattraction terrestre
ATTRAKTIOUN, Attraktiounenattraction, spectacle
AUBERGINE, Auberginnenaubergine
AUDER, Auderenpis
AUER, Auerenmontre, pendule, heure
AUERMÉCHER, Auermécherhorloger
AUFGAB, Aufgabendevoir, tâche, mission
AUFSATZ, Aufsätzrédaction
AUGUSTaoût
AUShors de
AUSBAUEN, e baut ausagrandir
AUSBEHALENsauf, excepté
AUSDEELEN, en deelt ausrépartir, distribuer
AUSDOEN, en deet ausdéshabiller, dénuder
AUSDOEN, en deet sech ausse déshabiller
AUSDRÉCKEN, en dréckt auspresser
AUSDRÉCKEN, en dréckt sech ausse prononcer, s’exprimer
AUSDROCK, Ausdréckexpression
AUSERHÉNGERTaffamé
AUSERNEE FUEREN, e fiert auserneenéclater
AUSERNEE GOEN, e geet auserneens’élargir
AUSERNEE GOEN, si ginn auserneense séparer
AUSERNEE SINN, si sinn auserneenêtre séparés
AUSERNEENséparé
AUSFÉIEREN, e féiert auslivrer
AUSFÉIEREN, e féiert ausexporter
AUSFËLLEN, e fëllt ausremplir
AUSFLUG, Ausflichexcursion
AUSGAB, Ausgabendépense
AUSGERECHENTjuste, précisément
AUSGESINN, e gesäit ausavoir l’air
AUSGINN, e gëtt ausdépenser
AUSGOEN, e geet aussortir
AUSGOEN, et geet ausfinir
AUSHÉNGEREN, en héngert ausaffamer, réduire par famine
AUSLAFEN, e leeft auss’écouler
AUSLANDétranger
AUSLÄNNER, Auslännerétranger
AUSLÄNNESCHétranger
AUSLUEDEN, e luet ausdécharger
AUSMAACHEN, e mécht auséteindre
AUSNAHM, Ausnahmenexception
AUSNOTZEN, en notzt ausabuser
AUSPÄIFEN, e päift aushuer, siffler
AUSPÉILEN, e péilt ausdélimiter
AUSPUFF, Auspuffentuyau d’échappement
AUSRAIBEREN, e raibert ausdévaliser
AUSRAUMEN, e raumt ausdémeubler, vider
AUSRECHNEN, e rechent auscalculer
AUSRËSELEN, e rëselt aussecouer
AUSRIEDEN , e riet him et ausdissuader qqn
AUSROUEN, e rout sech ausse reposer
AUSRUTSCHEN, e rëtscht ausglisser
AUSSCHËDDEN, e schëtt ausdéverser
AUSSCHLOFEN, e schléift ausdormir son content
AUSSCHNËTT, Ausschnëttersection
AUSSER = AUSBEHALENsauf, excepté
AUSSERGEWÉINLECHextraordinaire
AUSSO, Aussoendéposition
AUSSPANEN, e spaant ausse reposer
AUSSPRIECHEN, e sprécht ausprononcer
AUSSPROOCHprononciation
AUSSTELLEN, e stellt ausexposer
AUSSTELLUNG, Austellungenexposition
AUSSTIERWEN, e stierft ausen voie de disparition
AUSWÄICHEN, e wäicht auséviter
AUSWENNEGpar coeur
AUSWËSCHEN, e wëscht auseffacer
AUSWIEL = CHOIXchoix
AUTO, Autoenauto
AUTOBUNN, Autobunnenautoroute
AUTOFUERER, Autofuererconducteur d’auto
AVANTAGE = VIRDEELavantage
AVENUE, Avenuenavenue
AVERSTANd’accord
AWAR = AWUERau revoir
AWEECHEN, e weecht anamollir, tremper
AWEIEN, e weit aninaugurer
AWËLLEGEN, e wëllegt anconsentir
AWËLLEGUNGagrément
AWER = OWERmais
AWERGLAFsuperstition
AWUER = AWARau revoir
AWUNNER, Awunnerhabitant

Ce tableau de traduction permet une traduction directe du luxembourgeois vers le français. Cette table de traduction a été fournie en association avec les sites Web d’examen de casinos : Casino en Ligne Luxembourg (site web) et Casino en Ligne Suisse (site web).